Stavebné povolenie - komplet

 • vypracovanie projektovej štúdie a vizualizácie (vypracovanie projektu projektantom)
 • vypracovanie investičnho zámeru ( rozdelenie pozemkov pre možnosť investície)
 • majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia,
 • odsúhlasenie a jednotlivé vyjadrenia k dokumentácii  pre územné konanie s jednotlivými organizáciami a orgánmi štátnej správy dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní,
 • príprava a organizácia územného konania v spolupráci s príslušným stavebným úradom ukončená vydaním právoplatného územného konania.
 • Geodetická činnosť nutná k stavebnému povoleniu
 • majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov dotknutých v rozsahu pre vydanie právoplatného
 • stavebného povolenia,
 • odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s jednotlivými organizáciami a orgánmi štátnej správy dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní,
 • príprava a organizácia stavebného povolenia v spolupráci s príslušným stavebným úradom ukončená vydaním právoplatného stavebného povolenia.
 • príprava a organizácia kolaudačného konania s príslušným stavebným úradom ukončená právoplatným kolaudačným rozhodnutím

info@mondonuovo.sk / 0904 742 755 / 0911 742 755 / 0911 742 750