Geodetické služby

 • Vytýčime Vám stavbu na vašom pozemku prvýkrát pre výkop základov a druhýkrát vytýčenie už na pevný betónový základ
 • vytýčime výškový bod na pevný bod na stavenisku (+/- 0,000 m stavby)
 • vyhotovíme vytyčovací protokol s náčrtom, ktorý sa zakladá do stavebného denníka a býva vyžadovaný stavebným úradom pri kolaudácii stavby
 • zameriame Vám polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a zameriame polohy prvkov a jestvujúcich inžinierskych sietí, na ktoré má byť plánovaná stavba napojená
 • vyhotovíme polohopisný a výškopisný plán ako podklad pre projekt stavby, v digitálnej a papierovej podobe
 • Vykonáme zameranie na Vašom pozemku a vytýčime hranicu pozemku v teréne.
 • vyhotovíme Vám vytyčovací náčrt, v ktorom budú zobrazené vytýčené body
 • vykonáme zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na zriadenie vecného bremena
 • vyhotovíme Vám potrebné zmluvy na zápis práva vyplývajúceho z vecného bremena podľa vyhotoveného geometrického plánu
 • vykonáme zameranie stavby na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na zameranie stavby
 • Vykonáme zameranie rozostavanej stavby na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • vykonáme zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 • v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice novej parcely v teréne – pozemok, ktorý predstavuje vynímanú plochu vytýčime
 • vykonáme zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán obnovu pôvodnej parcely registra E
 • v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice parcely registra E v teréne – pozemok vytýčime
 • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu
 • vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva do KN
 • vykonáme zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri C.
 • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu
 • vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva do KN
 • vykonáme zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na zlúčenie pozemkov
 • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu
 • vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva KN
 • vykonáme  zameranie na vašom pozemku a vyhotovíme geometrický plán na rozdelenie pozemku
 • vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

Porealizačné zameranie stavieb

 • vykonáme zameranie stavieb a inžinierskych sietí pre potreby dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
 • vyhotovíme rýchlo a kvalitne spolu s vyznačením položiek, ktoré sú predmetom fakturácie. K výslednej dokumentácii prikladáme aj potrebné súbory pre GIS správcov inžinierskych sietí. Na podklade zamerania môžeme vyhotoviť geometrický plán.

Ostatné geodetické činnosti

Vykonávame aj ďalšie geodetické práce:

 • výpočet kubatúr
 • technická nivelácia
 • vytýčenie výšky a mnohé ďalšie

info@mondonuovo.sk / 0904 742 755 / 0911 742 755 / 0911 742 750