Geodetické a kartografické činnosti:

 • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a šetrenie vlastníckych vzťahov,
 • geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, zriadenie vecného bremena,
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • vytyčovanie inžinierských sietí
 • vyhotovenie a zabezpečenie polohového a výškového zamerania stavby k projektovej dokumentácii, šetrenie inžinierských sietí,
 • zameranie a výpočet spevnených plôch.

Projekčno - inžinierská činnosť

Projekcia pozemných stavieb:

 • vypracovanie projektovej štúdie a vizualizácie
 • vypracovanie investičného zámeru

Inžinierská činnosť - stavebné povolenie na komplet

 • majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia,
 • odsúhlasenie a jednotlivé vyjadrenia k dokumentácii  pre územné konanie s jednotlivými organizáciami a orgánmi štátnej správy dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní,
 • príprava a organizácia územného konania v spolupráci s príslušným stavebným úradom ukončená vydaním právoplatného územného konania.
 • majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov dotknutých v rozsahu pre vydanie právoplatného
 • stavebného povolenia,
 • odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s jednotlivými organizáciami a orgánmi štátnej správy dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní,
 • príprava a organizácia stavebného povolenia v spolupráci s príslušným stavebným úradom ukončená vydaním právoplatného stavebného povolenia.
 • príprava a organizácia kolaudačného konania s príslušným stavebným úradom ukončená právoplatným kolaudačným rozhodnutím

Konzultačno – realitná činnosť

 • poskytujeme komplexné realitné poradenstvo a služby

ZABEZPEČÍME VÁM KOMPLETNÝ SERVIS PRE VAŠE NOVÉ BÝVANIE