Geodetické a kartografické činnosti


 • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
 • vyhotovenie podkladov pre projekčnú činnosť v spojitosti s následnými kontrolnými meraniami vyhotovených diel
 • vyhotovenie a zabezpečenie polohového a výškového vytýčenia stavby
 • vytýčenie stavebných objektov
 • geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu
 • zriadenie vecného bremena
 • zameranie a výpočet spevnených plôch


Projekčno - inžinierská činnosť

 • územná príprava
 • stavebné konanie
 • až po ukončenie stavby

Pripravujeme nové stránky

s podrobnejším popisom služieb,
          referenciami a GDPR.

Budeme radi keď nám
          jednoducho zavolaťe :)KONTAKT

 • MONDO NUOVO, s.r.o.
 • Vysokoškolákov 33B-65
 • 010 08 Žilina
 • SLOVAK REPUBLIC

 • Konateľka: Ing. Veronika Sýkorová
 •      +421 904 742 755
 •        info@mondonuovo.sk